Standartní formáty

Digitln tisk

Vizitky, pozvnky, letky, plakty,
kalende, katalogy, broury,
skripta, bloky, tiskopisy, nvody,...atd.

Velké formáty

Velkoformtov tisk / Foliopsmo

Plakty, samolepky, plachty,
cedule (PVC, Kappa, plech),
bannery, billboardy

Fotografie

Fotky

Kvalitn vytitn digitln
fotografie, rzn povrchov pravy,
rzn formty

Absolventské práce

Absolventsk prce

Diplomov, bakalsk
a disertan prce

Textil s potiskem

Textil s potiskem

Reklamn textil s potiskem
a potisk dodanho textilu

Potisk taek

Taky s potiskem

Igelitov taky s potiskem (PE taky)
Paprov taky s potiskem (EKO taky)

Potisk CD/DVD

Potisk a duplikace CD-DVD

Potisk CD/DVD/miniCD, duplikace
CD/DVD/miniCD, booklety, inlaye, obaly...

Potisk oblek

Potisk oblek

Oblky

Jak kalkulovat a jak objednávat?

1. Kalkulace

V prvním kroku si vyberte grafickou ikonu s poadovaným produktem. V druhém kroku si nezávazn spoítejte Vaši zakázku podle poadovaných kritérií - mnoství, specifikace druhu a gramáe papíru, barevnosti tiskoviny, knihaského zpracování. Abyste získali správnou cenu, uvádjte u formátu finální rozmr tiskoviny. Chcete-li tedy tisknout nap. letáky A5, zvolte poadovaný formát A5, stejn tak u vizitek i knih. Pokud Vám nevyhovuje ádný z pedvolených formát, zadejte ve formátu VLASTNÍ a následn zadejte poadovanou šíku a výšku. Kalkulátor vyhodnotí poadovaný formát a spoítá kalkulaci. Pokud by zadaný rozmr pesahoval monosti tiskového stroje, kalkulátor Vás na tuto skutenost upozorní.

2. Objednávka a pedání poklad

Stiskem tlaítka Objednat, které se Vám objeví pod kalkulací, pokroíte k objednávce. Doporuujeme objednávat jako registrovaný uivatel, co Vám nabízí mnoho výhod. Vyplte prosím všechna okna a pípadné další informace uvete do poznámky. Pi odesílání objednávky si zvolíte formu, kterou nám pedáte Vaše tisková data. Umíme tisknout nejlépe z PDF soubor, ale i z rastrových formát (jpg, bmp, tiff,...) nebo posctript, word a excel. Upozornní - pouze formát PDF Vám i nám umoní vytisknout na 100% to co chcete. Automaticky provádíme archivování Vašich zakázek pod dobu 2 let a to zdarma - i nap. vizitky, i jakékoli malé tiskoviny posílejte v jednom exemplái ideáln s oezkami a spadávkou. Kdy nevíte co to je, tak to nechte na nás :-). Stroj si sám vyskládá Vaší tiskovinu na tiskový arch.

3. Tisk

V pípad, e dodaná data jsou korektní a objednávka jasná, zaíná fáze tisku. V závislosti na okamité vytíenosti stroje jsou data v nejbliší moné dob zpracována. Následuje dokonovací fáze procesu - oezy, bigování, vrtání, vazby, laminace apod.

4. Pedání zakázky

Hotovou zakázku je moné pevzít osobn v provozovn(viz odkaz kontakty) nebo doruit kamkoli kurýrem (General Parcel nebo eskou poštou), který garantuje doruení zakázky kamkoli po R do 24 hodin. V pípad velmi urgentních zakázek s nutnou distribucí po celé R v rámci hodin vyuíváme slueb D-Kurýr spolenosti eské dráhy s vyzvednutím zakázky na vlakovém nádraí v cílovém míst.

O VŠECH ÚKONECH BUDETE INFORMOVÁNI E-MAILEM.