Slovnek pojm

Digitln tisk | Velkoformtov tisk / Foliopsmo | Fotoknihy/Fotky | Absolventské práce | Textil s potiskem | Taky CD/DVD | Plastov karty | Foliopismo | Roll up

 

Nzev Popis
Roll-up  motiv vytitn na banneru a napnut do stojanu  
Stojan  skldac mechanismus v praktickm ernm pouzdru 

 

Zavt okno