Vyzkouejte vjimenou kvalitu tisku projektovch a jinch dokumentac.

Píprava dat pro planografické zakázky                                 

Pro efektivní a bezproblémový tisk Vaší zakázky jsme vypracovali pehled jednoduchých doporuení pro pípravu dat. Doporuení nejsou závazná, nicmén pozitivn ovlivní proces tisku a rychlé doruení zakázky a do Vašich rukou. Bez komplikací a nedorozumní, která by mohla vzniknout v dsledku nesprávn pipravených dat.


Rozmry a formáty

Klíovým prvkem pi tisku technické dokumentace je rozmrový standard, v našem pípad A-kový. Disponujeme všemi šíemi rolí v tomto standardu (viz bod 3), ím optimalizujeme pracovní postup pi tisku a šetíme nejen as, ale i Vaše peníze, protoe:

 • Nemusíte objednávat formát A1, abyste vytiskli jeden úzký výkres o výšce 297 mm a šíce 841 mm. Jednoduše pi vyplování objednávky zadáte tyto rozmry: 297 mm (A4 na výšku) a 841 mm (4ks A4 na výšku).

 • Stejn tak nemusíte kvli zaplnní vtšího objednaného formátu vyplovat volný prostor více výkresy – díky normalizovaným šíím rolí v A-standardu tiskneme kadý výkres na celou šíi role zvláš, tém tak nedochází ke zbyteným proezm a odpad pi tisku je minimální.
   
 • Odpadává tak i pracné vyskládávání více dokument/výkres do jednoho pdf dokumentu.
   
 • Doporuení:
  1. Kadý výkres, prosím, posílejte jako jednotlivé PDF dokumenty, které pidáte nebo petáhnete do tohoto okna a zvolíte Nahrát

  2. Výkresy, prosím, posílejte v „istém formátu“ tj. výkres o rozmru 841x297 mm bude v PDF dokumentu, jeho stránka bude také o rozmrech 841x297 mm. Laicky eeno, výkres bude vyplovat celý povrch dokumentu – okolo výkresu nebudou ádné prázdné plochy.
  3. Alespo jeden ze dvou rozmr výkresu by ml odpovídat normalizovaným A-kovým rozmrm: 297, 420, 594, 841 nebo 1016 mm. Podle tohoto rozmru vybíráme roli, na kterou tiskneme a eliminujeme tak nutnost vytisknutý výkres run obezávat. Pokud je Váš dokument mimo „A“ standard, tak si s ním také poradíme.
    
 • Pi respektování normalizovaných formát mete kadý další výkres od poátku zpracovávat ve formátu, o kterém budete vdt, e u nás bez problém vytisknete.
   
 • Data, prosím, zasílejte nejlépe v PDF, pípadn v JPG i TIFF

   

Název dokumentu

Data, která nám zašlete, zpracováváme interním systémem. Podobn jako u mnohých moderních informaních systém, i u nás mohou diakritická znaménka a nestandardní symboly v názvu dokumentu pi zpracování zpsobit neobvyklé chování. Zpravidla se jedná o vypadávání celých znak z názvu dokumentu, co znesnaduje jejich identifikaci pi výbru pro tisk. Proto je vhodné dokumenty pojmenovávat bez diakritiky.
Data samotná uchováváme po uritou dobu v našem archivu. V pípad poteby jsou pipravena k dotisku dalších kopií. Pestoe kadým datm piazujeme unikátní íslo, které se shoduje s íslem objednávky, je na míst Vám doporuit jistý systém pi pojmenovávání dokument. Vhodné je nap. na prvním míst uvést íslo výkresu, poté formát výkresu a následn obsah výkresu. Zkratky velkými písmeny, slova malými:
Vzor vhodného názvu: D1.01_A3_1NP_dilna_nova.pdf

 

Další dleité informace

Technologie tisku výkres, kterou disponujeme, se adí mezi havé novinky na trhu tiskových stroj. Hlavní pedností, která hraje ve Váš prospch je rychlost tisku. Naprostou vtšinu objednávek expedujeme ješt v den pijetí objednávky, pípadn Vám výkresy vytiskneme na pokání.
Kvalita tisku je ve srovnání s ostatními plotterovými tiskárnami lepší. Inkoust zasychá ihned po vyjetí archu z tiskárny a výkres je pipravený k okamitému skladu na poadovaný formát. Mimo to, barvy jsou UV stálé a odolné proti vlhkosti a vysokým teplotám. Cenový rozdíl pi tisku barevné a ernobílé dokumentace je prakticky seten a nic Vám tak nebrání tisknout plnobarevn.
Mírným nedostatkem, kterým se ovšem vyznaují tém všechny tiskárny, je, e tiskárna netiskne do kraj. Z šíe role se z pravé a levé strany nepotisknou 3 mm. Nejedná se však o ádný závaný problém, protoe výkres samotný, vetn rozpisky, zpravidla nebývá umístn na hran výkresu. Me dojít pouze k oíznutí rámeku, který pesn opisuje výsledný formát shodující se s šíí role. Mítko výkresu zstává nezmnno, bílý 3mm okraj poté psobí jako rámeek.
Vkládání skladových znaek do dokumentu je jednoznan pozitivum šetící as. Souvisí s ním však dsledné dodrení doporuení . 2 v pedchozí kapitole – okolo výkresu nesmí být prázdná plocha. V opaném pípad dochází ke skladu v nevhodném bod. Standardn skládáme výkresy na formát A4 na výšku, to znamená, e první znaka skladu, který bude obsahovat rozpisku, se bude nacházet ve vzdálenosti 210 mm od okraje dokumentu.
Víme, e data pipravená dle výše uvedených doporuení Vám zpíjemní a zpehlední práci, stejn jako nám umoní pracovat rychleji a pedávat Vám tak výkresy do rukou v kratším ase a ve vyšší kvalit. V pípad jakýchkoliv nejasností a dotaz nás, prosím, kontaktujte na:

kojnok@polypress.cz     607 267 338
Tým Polypress
Kompletní tisková ešení